geen

AEN

 

STICHTING AGRARISCH ERFGOED NEDERLAND (AEN)  

is in 2010 opgericht om het agrarische erfgoed dat Nederland rijk is, te beschermen, te behouden en te blijven gebruiken. AEN is een overkoepelende stichting voor alle regionale organisaties die overal in Nederland en over heel Nederland zich inzetten voor behoud-door-ontwikkeling van agrarisch erfgoed.

DOEL EN STRATEGIE

Agrarisch erfgoed vatten we breed op. Het gaat niet om monumenten (gemeentelijk en ‘rijks’) maar om alle boerderijen en agrarische bouwwerken die regionale kenmerken vertonen. Over het algemeen hebben we het dan

Oud Diepenveen

Oud Diepenveen

over boerderijen van voor 1950. Daarna treedt een verregaande standaardisatie en uniformering op. Verder bestaat de boerderij uit een gebouw maar ook het erf, de bijgebouwen (kippenhok, hooiberg, bakhuis, emmerhok, etc) én de boerderij in het landschap. Het gaat dus om het ensemble. Daar hoort ook het cultuurgoed bij dat verbonden is aan de boerderij in haar brede betekenis. Dat betekent dus ook oog en oor voor verhalen over boerderijen, de geschiedenis van de agrarische streek, de agrarische samenleving zoals die op basis van de boerderijen bestond en gelukkig nog bestaat.

HOE DOET AEN DAT?

Allereerst ondersteunt de Stichting de nationaal, provinciaal en regionaal opererende stichtingen en heeft ze contact met die organisaties die zich voor het behoud van agrarisch erfgoed inzetten. Ook vertegenwoordigt de AEN de regionale stichtingen op nationaal niveau waar dat zinnig en wenselijk is. Hoe belangrijk dat is bleek toen de gezamenlijke boerderijenstichtingen een inspraakreactie op de concepttekst Modernisering van de Monumentenzorg opstelden. Tijdens deze actie werd weer eens duidelijk hoezeer contact tussen de verschillende boerderijenstichtingen wordt gemist. Tenslotte zetten we ons ervoor in om het agrarisch erfgoed meer ‘beleefbaar’ te maken. Het Jaar van de Boerderij in 2003 gaf een flinke impuls aan de waardering voor en de kennis over boerderijen en het agrarische erfgoed. Dat moeten we blijven doen.

TWEE ONDERDELEN

De AEN bestaat uit twee onderdelen, de Academie en de Beleving.
DE AGRARISCH ERFGOED ACADEMIE

In de naamgeving ‘Academie’ ligt de intentie besloten kennis en informatie te verzamelen en toegankelijk te maken en dat als gezamenlijke agrarische erfgoedstichtingen te organiseren. Bovendien drukt de Academie uit

Markelo

Markelo

dat het gaat om een gemeenschap van betrokkenen. Academisch wil overigens niet zeggen dat het om wetenschappelijke kennis gaat, maar vooral om de praktijkervaring en de benuttingsmogelijkheden hiervan, mits ‘op niveau’ gepresenteerd. De kenniscomponent van de Academie komt onder andere beschikbaar door een Wikipedia voor boerderijen in te richten, de Agriwiki. Verder willen we kennis delen middels cursussen (virtueel en/of fysiek) bestemd voor plaatselijke stichtingen, bewoners, agrariërs, overheden, ambtenaren, makelaars, architecten en andere belangstellenden uit de doelgroepen.
De academie is ondermeer verantwoordelijk voor de volgende activiteiten: het netwerk voor kennisuitwisseling, de organisatie van een vraagbaak, en de voeding, tevens resultante van dat alles, de Agriwiki.

DE AGRARISCHE ERFGOED BELEVING

De Beleving benadrukt dat agrarisch erfgoed waardevol is voor de maatschappij: zowel voor de ruimtelijke kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkeling, de toeristische / recreatieve beleving van het landschap, als bij de beleving van de geschiedenis en het DNA van een gebied. Agrarisch (en ook ander) erfgoed, draagt zo ook bij aan het vitaliseren van een maatschappij en het verhogen van de sociale cohesie in een plattelandssamenleving. Uitgangspunt is de notie dat door Beleving betrokkenheid ontstaat – en omgekeerd.
Beleving kan geschieden door het organiseren van publieksactiviteiten en -faciliteiten maar ook het bekendmaken van streekgeschiedenis en lokale evenementen. Overigens kan de overheid – naast het algemene publiek – een belangrijke doelgroep zijn voor Beleving.
Onderdelen zijn: publieksactiviteiten, het toegankelijk maken van erfgoed: excursies, tentoonstellingen etc. samengevat, de organisatie van alle mogelijk initiatieven die aandacht besteden aan het agrarische erfgoed, de boerderij, het erf en alle cultuur die daarbij hoort.

DE ORGANISATIE VAN DE AEN

De stichting bestaat uit een stichtingsbestuur waarin alle deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd. Dat bestuur komt tenminste twee keer per jaar bijeen en bepaalt het beleid en de inzet van de AEN. Het Dagelijks
Langs de Waal

Langs de Waal

Bestuur heeft het ‘dagelijkse’ toezicht.

Het werk wordt uitgevoerd door projectleiders, een voor de Academie en een voor de Beleving. De Beleving wordt ondersteund door een werkgroep, te beschouwen als een soort klankbord-, meedenkgroep. Voor de feitelijke inhoudelijk begeleiding bij de totstandkoming van de Agriwiki is een redactieraad ingesteld en vinden ‘expertisebijeenkomsten’ plaats.

MEEDOEN?

Iedereen die eraan mee wil werken dat er vanaf nu geen oude boerderij meer verdwijnt of geen verbouwing van een boerderij meer fout wordt uitgevoerd, is van harte welkom bij de AEN of een van de regionale stichtingen. Er zijn voortdurend mensen nodig om op regionaal niveau, via de deelnemende stichtingen of op landelijk niveau via de AEN actief te zijn met schrijven, nadenken, besturen, behouden, lezen, verwerken, adviseren, ondersteunen, boekhouden, creatief zijn en vooral liefde tonen voor het agrarische erfgoed.
Meld u aan via het contactformulier

Reacties zijn gesloten